Index: Koenige v. Burgund (Bourgogne)

 • Gondikar 407-436
 • Gonderich 436-473
 • Chilperich I. 443-c.480
 • Chilperich II. c.480-?
 • Godomar I. 473-486
 • Godegisel 473-500
 • Gondobad 473-516
 • Sigismond 516-524
 • Godomar II. 524-532
 • Karolinger:

 • Karl I. 855-24.1.863
 • Ludwig I. ?-869
 • Lothar II. 863-8.8.869
 • Ludwig (II) 863-12.8.875
 • Karl II. 9.9.869-8.12.877
 • Ludwig II. 877-10.4.879
 • (Hugo 905-933)
 • Index: Hochburgund (Bourgogne Transjurane)
 • Index: Niederburgund (Bourgogne Cisjurane)