Berthold V. v.Henneberg -Schleusingen Sophie v.Schwarzburg Heinrich I. v.Hessen Adelheid v.Braunschweig Otto V. v.Brandenburg -Salzwedel Jutta (1) v.Henneberg Albrecht I. Elisabeth v.Tirol
Berthold VII. v.Henneberg-Schleusingen Adelheid v.Hessen Hermann I. v.Brandenburg-Salzwedel Anna v.Österreich
(H=199891 )Heinrich VIII. v.Henneberg-Schleusingen Judith v.Brandenburg-Salzwedel
Katharina v.Henneberg-Schleusingen*v.1340, +15.7.1397


Ein URL mit INDEX ist nicht als Bookmark brauchbar!Dazu dient der URL-Link! Gibt es Fehler/Haben Sie Hinweise?