Wladyslaw I. Opolski i Raciborski Eufemia Polska Bolko Jaworski i Swidnicki Beatrix v.Brandenburg Wladislaw I. Lokjetek Polski Jadwiga (v.Kalisch)
Bolko I. Opolski Agnes N Bernhard II. v.Schlesien-Schweidnitz Kunegunda Polska
(H=121294 )Bolko II. Heinrich v.Schlesien-Oppeln Elisabeth v.Schlesien-Liegnitz
Wladislaw II. Herzog v.Schlesien-Oppeln*1326/1330, +(8/18).5.1401


Ein URL mit INDEX ist nicht als Bookmark brauchbar!Dazu dient der URL-Link! Gibt es Fehler/Haben Sie Hinweise?