Go 

Go Fo Di

** Di Go Gr Lo nn He Hu Fr Go nn

Vo He Hu Go Ad Ot Di Vo He Di Ja Hu Si

He Hu Ko Fo He Si Fr Lu Lu He He