Ph 

Ph An Ma Lu Am Ma Re

Jo Ch Am Fe ** Fe Ga

Ph Am El Fe Ku Wi Si Ot An Am Ph An Jo El

Si Jo Fe Ma An An Ap Jo Wi Ka Ku El Ma Si Ba Ur Ka Jo An Ge Re An Wi Ma Ph Su An El He Al Jo Ph Al Ka Jo Ju El Ph Em Ag Re Ph nn