Sa 

Fr

Al Te Ur Ca

Je Al Di Pe Fr Nu Is Ju Is Fr Ca

Ga Me Ba Ma Me Te Fe Be Is Me Ro An Di Pe Be An Ju Te Lo Ma Te Fe Is An