v|o|<|>|4|8|no|miss|Quellen|Verwandte|url|Bemerkungen|Mitt. an Stoyan|Mitt. an Mitbenutzer|Suche


(5001299)

Germaine de Foix Vescomtessa de Castellbò

* 1488?
+ 15.10.1536/18.10.1538
Vater: Jean de Foix * d'Etampes et de Perdiac * de Narbonne(5001282)
Mutter: Marie d'Orléans(5001574)
  1. Ehe/Verbindung (1506): Fernando V. de Castilla, de Leon, de Aragón, de Valencia, de Mallorca, de Navarra * di Napoli(10.3.1452-23.1.1516)(5005374)
    1. Juan de Gerona ([1488?,15.10.1536/18.10.1538]-?)(5009727)
  2. Ehe/Verbindung : Johann v.Brandenburg-Ansbach * de Valencia(9.1.1493-5.7.1525)(11000364)
  3. Ehe/Verbindung : Fernando de Aragón * di Calabria(1488-26.10.1550/1559)(5005426)


Ein URL mit INDEX ist nicht als Bookmark brauchbar!Dazu dient der URL-Link! Gibt es Fehler/Haben Sie Hinweise?