**

Ad Mo Pe Er St He Ma Fr El

Al Fr Ko Vi Ma Ge nn Da Ma Al Ch

Ad Er Yo Ta Ar St Ma Ch Al In St Al Ga Ko

So Fr Ko