**

He El He

Vi Lo He He He Ma He Er Fr

Wo Ad Kr He Ju Eu Ma

Fe He He He He He Ra Lu Kr